W wychowaniu resocjalizującym pojęcie „metoda” oznacza sposób postępowania wychowawcy, zmierzający do takiego zorganizowania własnej aktywności wychowanka, aby w rezultacie wywołać pożądane zmiany w jego osobowości. Ze względu na środki, jakimi posługujemy się w realizacji zadań wychowawczych, są to najczęściej:

- walory osobowe wychowawcy,

- sytuacje społeczne,

- grupy formalne i nieformalne,

- elementy kultury.

Wszystkie te metody wchodzą w skład przyjętych systemów resocjalizacyjnych.

Oddziaływania resocjalizacyjne w ZPiSdN w Pszczynie wynikają z przyjętego w placówce systemu komplementarnego, który jest swoistą kompilacją różnorodnych systemów stosowanych na przestrzeni wielu lat, nie tylko w Polsce wobec młodzieży wykolejonej (np.: Czapów, Górski). U jego podstaw leży przekonanie, że żaden z istniejących systemów nie jest doskonały. Każdy z nich zawiera jednak wiele wartościowych elementów, które po odpowiednim połączeniu ze sobą nadają się do właściwego zastosowania wobec konkretnego wychowanka lub określonej grupy wychowawczej. Na podstawie wszechstronnych badań opracowuje się diagnozę psychologiczno - społeczną i prognozę wychowawczą oraz określa się najskuteczniejsze sposoby postępowania.

Stosuje się psychoterapię indywidualną i grupową oraz indywidualne i grupowe doradzanie wychowawcze. Poza tym tworzy się wiele grup fakultatywnych, kół zainteresowań, sekcji sportowych itp., tak aby każdy wychowanek miał możliwość uczestniczenia w najbardziej interesujących go zajęciach.

Bardzo starannie opracowuje się program działania zakładu, współpracę z rodzicami (opiekunami) wychowanków, kontakt ze środowiskiem lokalnym i ze światem zewnętrznym w ogóle.

 

Metody wychowania
resocjalizacyjnego wg. Czapówa

 

Metody wychowania
resocjalizacyjnego wg. Górskiego