Pomoc psychologiczno – pedagogiczną wychowankom placówki zapewnia wykwalifikowana kadra.
W schronisku funkcjonuje Zespół Diagnostyczny, a wychowankowie w zakładzie objęci są opieką Zespołu Diagnostyczno – Korekcyjnego.


Misją zespołów jest wszechstronna pomoc psychologiczna oparta na dogłębnym poznaniu osobowości wychowanka, kształtowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji z rodziną oraz przygotowanie nieletniego i jego rodziny do funkcjonowania w warunkach środowiska otwartego.


W skład Zespołu Diagnostycznego wchodzą: pedagog resocjalizacyjny, dwóch psychologów i lekarz psychiatra. Opracowują oni kompleksową opinię psychologiczno – pedagogiczną na potrzeby sądów, w której uwzględnia się sylwetkę psychiczną nieletniego, proces niedostosowania społecznego wraz z jego uwarunkowaniami, poziom umiejętności szkolnych, predyspozycje zawodowe oraz prognozę resocjalizacyjną oraz formułuje się zalecenia do dalszej pracy.


Na podstawie opinii oraz obserwacji nieletniego w placówce zostaje skonstruowany Indywidualny Plan Resocjalizacji, który zawiera szczegółowy program oddziaływań wychowawczych wdrażanych w celu uzyskania pozytywnych zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym nieletniego.


Plany Resocjalizacji opracowywane są w oparciu o teorię rozwoju dojrzałości interpersonalnej i system diagnostyczny „I-level Classification”. Teoria ta zakłada, że rozwój człowieka jest osiąganiem przez niego coraz wyższych poziomów dojrzałości w stosunkach interpersonalnych. Zjawisko to wiąże się ze wzrostem poczucia tożsamości „ja" w miarę nabywania przez człowieka doświadczeń społecznych – różnicowanych i integrowanych odpowiednio na poszczególnych etapach rozwoju. Osiąganie przez wychowanków kolejnych poziomów dojrzałości determinuje indywidualne dopasowanie stosowanych metod pracy oraz pozwala na prognozę resocjalizacyjną.


Ważnym elementem pracy Zespołu Diagnostycznego są zajęcia socjoterapeutyczne i profilaktyczne, w czasie których wychowankowie nabywają pożądanych umiejętności społecznych, przebudowują hierarchię wartości oraz kształtują motywację wewnętrzną do zmiany dotychczasowego życia. Szczególny nacisk kładzie się na kształtowanie empatii i wrażliwości na drugiego człowieka.


Prowadzona jest także indywidualna praca z wychowankami, którzy mają trudności adaptacyjne oraz zaburzenia w zachowaniu.


Zespół Diagnostyczno – Korekcyjny tworzą psycholog, pedagog – terapeuta uzależnień i terapeuta pedagogiczny. Ich oddziaływania skupione są głównie na realizacji Indywidualnych Planów Resocjalizacji, rozwiązywaniu bieżących problemów w grupach wychowawczych i przygotowywaniu wychowanków do funkcjonowania w środowisku otwartym. Członkowie zespołu na bieżąco uczestniczą również w pracach Zespołów Wychowawczych oraz współuczestniczą w konstruowaniu ewaluacji Indywidualnych Planów Resocjalizacji oraz sporządzaniu opinii do sądów zawierającej prognozę resocjalizacyjną wychowanków po opuszczeniu zakładu.


W ramach pracy Zespołu podejmowane są działania zmierzające do niwelowania negatywizmu szkolnego i wyrównywania zaległości programowych, między innymi dzięki wdrażanemu z powodzeniem przez kolejne lata Programowi Edukacyjno – Terapeutycznemu „Ortograffiti”. Do wychowanków z grupy ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych lub od alkoholu skierowana jest oferta profilaktyczna. Zajęcia terapeutyczno – profilaktyczne odbywają się grupowo i indywidualnie.


Zespół prowadzi również zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym oraz realizuje zadania związane z pomocą psychologiczno – pedagogiczną i psychiatryczną dla wychowanków oraz ich rodziców głównie w formie spotkań indywidualnych.