1. Organizacja

Szkoła w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące przy ulicy Zdrojowej 64 stanowi jeden z działów tej placówki, obok internatu, warsztatów szkolnych i zespołu diagnostycznego. W jej skład wchodzą dwa typy szkół:

  • Szkoła Podstawowa – prowadząca jeden oddział wielopoziomowy klasy VII oraz do momentu wygaszenia dwa oddziały Gimnazjum – klasy II,  III
  • Branżowa Szkoła I Stopnia - prowadząca dwa oddziały (kl. IA i kl. IB), kształcąca w zawodzie ślusarza oraz jeden oddział Zasadniczej Szkoły Zawodowej - klasa II kształcąca w zawodzie ślusarza.

Ilekroć w niniejszym tekście pojawi się termin „szkoła” należy rozumieć pod nim wszystkie typy szkół funkcjonujących w ZPiSdN w Pszczynie-Łące

 

 

Do statutowych zadań poszczególnych szkół należy m.in.:

  • stwarzanie uczniom warunków do nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności,
  • eliminowanie negatywizmu szkolnego oraz zaniedbań pedagogicznych uczniów w oparciu o ortodydaktyczne metody nauczania,
  • wspomaganie uczniów w samodzielnym uczeniu się, podejmowaniu zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywowanie do dalszej edukacji,
  • rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • poszerzanie wiedzy związanej ze zdrowym stylem życia, profilaktyką zaburzeń i patologiami społecznymi

Organem prowadzącym wszystkie szkoły jest Minister Sprawiedliwości, który równiez sprawuje nadzór pedagogiczny nad nimi.
Organami szkół są: dyrektor i rada pedagogiczna. Za zgodą organu prowadzącego w szkołach nie tworzy się samorządu uczniowskiego.
Uczniami naszych szkół są wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące.


2. Koncepcja pracy szkoły

Szkoła posiada jasno określone cele i kierunki działania oraz program rozwoju zawierający zadania służące doskonaleniu jakości jej pracy. Zadania szkoły są planowane, a w procesie planowania uczestniczą organy szkoły i placówki. Społeczność szkolna zna, akceptuje i realizuje cele oraz wynikające z nich działania szkoły. Szkoła systematycznie ocenia realizację zadań i modyfikuje program rozwoju. W szkole analizuje się potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców i nauczycieli oraz poziom zaspokajania tych potrzeb i oczekiwań.
Oczekiwania edukacyjne środowiska, z którego wywodzą się uczniowie, są zawężone do uzyskiwania promocji, ukończenie szkoły, zdobycia zawodu lub ukończenia kursu kwalifikacyjnego. Potwierdzają to wypowiedzi rodziców lub opiekunów w trakcie spotkań z pracownikami pedagogicznymi.


3. Baza lokalowa

Baza lokalowa szkoły składa się z 5 sal lekcyjnych / w tym pracownia informatyczna z 12 stanowiskami komputerowymi/, sali gimnastycznej wykorzystywanej również w godzinach popołudniowych przez wychowawców grup internatowych oraz biblioteki czynnej także w godzinach popołudniowych. Szkoła korzysta z obiektów sportowych znajdujących się w obrębie placówki. Należą do nich: pełnowymiarowe boisko piłkarskie, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki siatkowej, kort tenisowy, bieżnia lekkoatletyczna, łuk do rzuty kulą oraz bieżnia i piaskownica do skoku w dal. Ponadto nauczyciele dysponują pokojem nauczycielskim wyposażonym w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę i ksero oraz salą audiowizualną z projektorem, która również może być wykorzystywana w czasie godzin pracy szkoły. Pomieszczenia i wyposażenie dydaktyczne szkoły umożliwiają realizację zadań statutowych i pozwalają na osiągnięcie wysokiej jakości pracy.

 

4. Kadra pedagogiczna

W szkole i warsztatach szkolnych łącznie zatrudnionych jest 23 nauczycieli. Wymagane jest wyższe wykształcenie pedagogiczne.
Oprócz wykształcenia kierunkowego zatrudnieni nauczyciele muszą posiadać ukończone studia z zakresu resocjalizacji. Ponadto wszyscy nauczyciele są zobowiązani do ustawicznego podnoszenia i wzbogacania swoich kwalifikacji w ramach WDN i w systemu poza placówką.


5. Uczniowie

Uczniami naszych szkół są wyłącznie wychowankowie Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące. Około 90 % z nich posiada roczne lub kilkuletnie opóźnienie edukacyjne. W większości są to uczniowie przejawiający daleko posunięty negatywizm szkolny, będący jedną z przyczyn opóźnień obok niewydolności wychowawczej rodzin i zaniedbań środowiska lokalnego zdiagnozowanych trudności w uczeniu się.
Zdecydowana większość uczniów pochodzi z rodzin patologicznych, niewydolnych wychowawczo, często kryminogennych oraz bezrobotnych. Tylko niektórzy uczniowie mają doraźne wsparcie ze strony swoich bliskich, dlatego obowiązek wsparcia spoczywa na wychowawcach internatu, nauczycielach w szkole i warsztatach, pracownikach zespołu diagnostycznego oraz kadrze kierowniczej.


6. Działalność pozalekcyjna

W ciągu całego roku szkolnego uczniowie naszych szkół biorą udział w licznych wycieczkach, konkursach i innych imprezach organizowanych przez naszych nauczycieli. Tradycją naszych szkół stała się SPARTAKIADA organizowana co roku przez nauczycieli wychowania fizycznego z okazji DNIA DZIECKA.

SPARTAKIADA 2009

 

8. Projekt edukacyjny

Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek zrealizować, pod opieką nauczycieli, zespołowy projekt edukacyjny. Obowiązek ten dotyczy więc uczniów klas II i III gimnazjum.
Został opracowany REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO, którego treść prezentujemy.